پروژه نحوه ساخت سطوح کاتالیستی و احیا ء و کاربرد کاتالیستها در صنعت نفت ۱۵۷ ص

Word2007777

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

پیشگفتار:

«بسیاری از مواد می توانند روی مواد دیگر تاثیر بگذارند که با میل آنها به انجام  واکنش شیمیایی تفاوت بسیار زیادی دارد. انها از این طریق  باعث تجزیه این مواد تشکیل مواد جدید می شوند، ولی در ترکیب  مواد جدید  وارد نمی شوند. این نیروی جدید که تا کنون  ناشناخته بوده هم در مواد آلی وهم در مواد  معدنی  وجود دارد… من آن را نیروی کاتالیستی می نامم. همچنین تجزیه مواد توسط  این نیرو  را کاتالیزور می نامم»

(ژ-ژ برزلیوس(Berzelius ) (1836 ) مجله  علوم فلسفی  جدید ادینبورو، xxy  ، ۲۲۳)

اولین باری که نام  کاتالیز در متن  علمی آمد در متن  بالا بود. تا پیش از آن  لغت کاتالیز به معنی «قانون شکنی و بر هم زدن نظم بود. شاید بر داشت برزلیوس ان بود که عمل کاتالیز اصول و قوانین  یافته  شده تا سال  ۱۸۳۶  را نقض می کرد  توجه  به این نکته جالب است که جایگزین کردن تعدادی از کلمات  عبارت  به کار رفته توسط برزلیوس  با کلمات  امروزی، خلاصه  بسیار خوبی  از نگرش  فعلی ما به کاتالیزر  به دست می دهد. کاتالیست  یک قاعده خیلی اساسی در تولید و انفعال  سوختها و مواد شیمیایی می باشد.

بررسی مبحث کاتالیست  یک موضوع مهم و حساس  بوده که علاقه  خیلی از دانشمندان و مهندسین  به ان جلب  شده است. کاتالیست  عملاً در صنعت  تصفیه نفت  به کار می رود و تقریباً  همه مواد نفتی  در فرایندها ، توسط  واکنشهای کاتالیستی  تهیه می شوند. کاتالیستها برای اولین بار در دنیا  در سال ۱۹۰۹  هنگامیکه  استوالد(Ostwald  )  به خاطر کارش جایزه نوبل گرفت  به رسمیت شناخته شد. سه سال  بعد آن افتخار به سباتیر ( Sabatier  ) بخشیده شد.

بررسی  بحران اخیر انرژی  و در دهه تحریم نفت عرب در سال ۱۹۷۳  و  متعاقب آن فعالیتهای اوپک (O.P.E.C  ) ، اهمیت کاتالیست آشکار تر  می شود و به سرعت  شناخته می گردد.  یعنی کاتالیست تکیه گاهی برای مقدار  زیادی انرژی  تلقی
می گردد.  این مواد به وسیله  ایالات متحده و ملل صنعتی  دیگر تولید می شوند.

امروزه سیستم های کاتالیستی  به دو دسته بزرگ همگن و ناهمگن تقسیم
می شوند. در سیستم های همگن، کاتالیست، معمولاً یک گونه محلول است. در حالی که در سیستم های ناهمگن، کاتالیست معمولاً یک جامد  نا محلول است که واکنش  فقط روی  سطح آن انجام  می شود.

تاریخچه کاتالیست :

کاتالیست بعنوان یک پدیده اخیراً بررسی گردیده است . ظاهراً اولین کاتالیست ، برای واکنشهای آنزیمی در شکل تهیه و ساخت شراب و سرکه بکار گمارده شد . همچنین در تهیه صابون که یک عمل بسیار قدیمی است . مورد توجه قرار گرفت . این واکنشها به تبدیل کاتالیستی شکر به اتیل الکل به اسید استیک و چربی به یک نمک است و گلیسیرین منجر گردید .

در طی اواخر قرن هیجدهم دانش شیمی سریعاً گسترش می یافت و طبیعی بود که اثر مواد خارجی بر روی واکنشهای شیمیایی مطالعه شود . بین سالهای ۱۸۳۵-۱۷۸۰ آزمایشات متعدد و با ارزشی ، اثرات مواد خارجی را بر روی واکنشهای شیمیایی شرح دادند . این آزمایشات واکنشهای اسیدها را در محلول و واکنشهای فاز گازی و واکنشهای جذب بوسیله جامدات را مورد بحث قرار میدادند . اهداف کار کاتالیستها بوسیله فوزینیری[۱] ، که اولین کسی بود که رابطه بین جذب سطحی[۲]  و افزایش سرعت واکنشها را بوسیله جامدات مورد توجه قرار داد ، پیشرفت نمود . از جمله افراد دیگر فارادی [۳] ، دریافته بود که جذب سطحی مواد اولیه یک قاعده مهم در صورت گرفتن یک واکنش در حضور یک جامد می باشد . همچنین کلمنت[۴] و دیزرمس[۵] اظهار داشتند که اکسیدهای نیتروژن یک نقش اساسی را در اکسیداسیون دی اکسید گوگرد بوسیله تشکیل یک ترکیب بازی میکنند . خیلی از آزمایشها بر روی طرز عمل کاتالیستها با موادی صورت میگرفت که امروزه بعنوان کاتالیستها مورد استفاده در صنایع نفت مطرح میباشند . بعنوان مثال اسیدهای قوی ، خاکها و فلزاتی از قبیل پلاتین  .


[۱]  FUSINIERI

[۲] ADSORPTION

[۳] FARADAY

[۴] CLEMENT

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

۱

فصل اول تاریخچه کاتالیست

۳

تاریخچه کاتالیست

۴

پیشرفت های مهم در علم کاتالیست

۶

پیشرفت های مهم در تکنولوژی کاتالیست

۷

فصل دوم مبانی عمل کاتالیستی

۸

سرعت واکنش

۹

فاکتور  موثر

۱۰

واکنش کاتالیستی  همگن وناهمگن

۱۳

واکنش کاتالیستی همگن

۱۳

واکنش کاتالیستی نا همگن

۱۴

حامل ها

۱۴

پیش برنده ها

۱۷

شتاب دهنده ها

۱۹

سموم کاتالیست

۱۹

عنوان

صفحه

کثیف شدن کاتالیست

۲۰

سینترینگ

۲۱

ممانعت کننده ها

۲۲

فعالیت

۲۲

انتخاب کنندگی

۲۳

پایداری

۲۴

فصل سوم ساخت سطوح کاتالیستی

۲۷

ساختار های فیزیکی اصلی سطوح کاتالیستی

۲۸

فلزات دارای سطح بزرگ

۲۹

جامدات  ریز حفره

۳۲

کاتالیست فاز مایع پایه دار

۳۶

کاتالیست های  تثبیت شده آنزیمی و معدنی

۳۷

کاتالیست های قلمه ای

۴۱

کاتالیست های اکسید مختلط

۴۳

ساخت کاتالیست های ناهمگن

۴۴

کاتالیست های اکسید مختلط

۴۵

عنوان

صفحه

زئولیت ها

۴۷

انواع ساختار های فلزی  روی پایه ها

۵۳

آنزیم ها و سلول های زنده تثبیت شده

۶۱

خلاصه

۶۷

فصل چهارم کاربرد کاتالیستها در صنعت نفت

۶۹

۱-۴ کاتالیستهای  تصفیه هیدروژنی نفتا

۷۰

مقدمه (آماده سازی خوراک )

۷۰

کاتالیست های تصفیه هیدروژنی

۷۵

جذب سطحی فلزات روی کاتالیست

۷۸

کاتالیست های HDS  گوگردی شده

۸۰

هشدار دهنده های تصفیه  هیدروژنی نفتا

۸۱

کک گرفتگی

۸۱

سیلیکا

۸۱

رسوبات روی کاتالیست ها

۸۲

رسوبات کلراید وخوردگی

۸۳

احیای مجدد

۸۵

مواد پایه کاتالیست

۸۵

عنوان

صفحه

خلاصه

۸۷

۲-۴ کاتالیستهای تبدیل کاتالیستی

۸۹

دی هیدروسیکلیزان

۹۱

فعالیت کاتالیست

۹۱

انتخاب کنندگی

۹۴

پایداری

۹۶

تهیه کاتالیست

۹۸

توسعه کاتالیست

۱۰۰

توسعه کاتالیست  ریفرمینگ

۱۰۰

کاتالیست چند ماموریته

۱۰۲

ترکیب کاتالیست

۱۰۲

آلومین ها

۱۰۴

کاتالیست های تجارتی

۱۰۴

پراکندگی کاتالیست

۱۰۵

دانسیته کاتالیست

۱۰۶

مساحت سطوح

۱۰۷

ابعاد کاتالیست

۱۰۸

عنوان

صفحه

سموم کاتلیست

نیتروژن

۱۰۹

۱۱۰

هالیدها

۱۱۰

آب

۱۱۰

فلزات

۱۱۱

گوگرد

۱۱۱

احیای مجدد کاتالیست

۱۱۳

بخش ۳-۴ کاتالیست های کراکینگ  کاتالیستی

۱۱۵

مقدمه

۱۱۵

واکنشهای کاتالیتیک کراکینگ

۱۱۶

احیای مجدد کاتالیست

۱۱۸

کاتالیست های کراکینگ

۱۲۰

ارزیابی کاتالیست

۱۲۵

مسمومیتها

۱۲۵

بخش ۴-۴ کاتالیستهای هیدروکراکینگ

۱۲۷

مقدمه

۱۲۷

واکنشهای هیدروکراکینگ

۱۲۸

عنوان

صفحه

کاتالیست ها

۱۲۹

نقش فلزات کاتالیستی در هیدروکراکینگ

۱۳۱

کاتالیست های فلز نوبل

۱۳۴

کاتلیستهای فلزی پایه

۱۳۸

ترکیب شدن نیکل  با حامل

۱۳۸

تغییر نیکل  توسط گوگرد

۱۳۹

کاتالیستهای اکسیداسیون اسیدی – پلاتین برای هیدروکراکینگ

۱۴۳

فعالیت هیدروژناسیون پلاتین

۱۴۳

فعالیت اسیدی

۱۴۵

احیای مجدد کاتالیست

۱۴۵

بخش ۵-۴ سوزاندن  کک

۱۴۷

منبع کک

سوزاندن در یک بستر ثابت

۱۴۷

۱۴۷

سوزاندن در یک بستر سیال

۱۴۸

سوختن کک محدود شده به اثر نفوذ پذیری

۱۴۹

اثرات  فعالیت اکسیداسیون – احیاء

۱۵۰

سوزاندن کاتالیست های پودری شکل

۱۵۰

عنوان

صفحه

بخش ۶-۴  جابجا کردن  وپر کردن  راکتورها از کاتالیستها

۱۵۲

مقدمه

۱۵۲

حمل و نقل بشکه های کاتالیست

۱۵۲

الک کردن  کاتالیست

۱۵۳

ریختن کاتالیست در راکتور

۱۵۴

پر کردن  راکتورهای گشاد

۱۵۵

مراجع

۱۵۷

نوشته پروژه نحوه ساخت سطوح کاتالیستی و احیا ء و کاربرد کاتالیستها در صنعت نفت ۱۵۷ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *