دانلود پروژه تکنولوژی حفاری با لیزر ۲۹ ص

Word2007

بهبود سرعت حفاری با استفاده از تکنولوژی لیزر

چکیده

استفاده از تکنولوژی های جدید در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز ضروری است . در دهه های اخیر ،صنعت حفاری پیشرفت هایی داشته است که از مهم ترین آن ها  می توان به جایگزینی  حفاری دورانی با حفاری کابلی اشاره کرد . در سال های اخیر روش های جدید متعددی در زمینه حفاری های نوین پیشنهاد شده است . یکی از روش های قابل قبول که نظر بسیاری از مهندسین را به خود جلب کرده است ،حفاری چاه های نفت و گاز با استفاده از تکنولوژی لیزر می باشد. هر چند آزمایش های متعددی  در این زمینه صورت گرفته ، اما تاکنون این نوع حفاری به صورت میدانی و عملی انجام نشده است ، زیرا هر تغییر و جایگزینی نیازمند داده ها و اثبات های قوی است .

در این مقاله سعی شده است با استفاده از آزمایش هایی که برای اولین بار در ایران انجام گرفته به منظور ورود تکنولوژی لیزر به صنعت حفاری داده های منطقی  استدلال های محکمی ارایه گردد . این داده ها براساس نوع دستگاه های موجود و امکانات محدود در دسترس به دست آمده اند.

با اثر استفاده از تکنولوژی لیزر بر کاهش آلودگی های زیست محیطی،مطالبی آورده شده است .

مقدمه

امروزه حفاری های نوین و بررسی روش های ممکن برای جایگزینی حفاری دورانی ،بحث مورد علاقه بسیاری از سیاست گذاران صنعت نفت و مهندسین حفاری است . روش های متعددی برای جایگزینی حفاری دورانی پیشنهاد شده که از جمله  آن ها می توان به حفاری با بخار آب، حفاری با فشار آب و حفاری با لیزر اشاره کرد.

 از بین این روش ها،شاید حفاری با لیرز یکی از روش های قابل قبولی باشد که نسبت به سایر روش ها تحقیقات گسترده ای در رابطه با آن انجام شده است . آزمایش های متعدد ثابت  کرده که با استفاده از تکنولوژی لیزر در حفاری سنگ ها ، می توان علاوه بر افزایش سرعت حفاری، زمان و هزینه های حفاری و آلودگی زیست محیطی را کاهش داد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بهبود سرعت حفاری با استفاده از تکنولوژی لیزر

۱

چکیده

۱

مقدمه

۲

بحث و روش آزمایش

۱۱

سرعت حفاری    ROP

۱۷

مقایسه سرعت حفاری و انرژی مخصوص

۱۸

تاثیر حفاری با لیزر بر هزینه های حفاری

۱۹

تاثیر حفاری با لیزر بر آلودگی های زیست محیطی

۲۱

استفاده از لیزر در حفاری

۲۲

نتیجه گیری

۲۵

منابع

۲۸

 

نوشته دانلود پروژه تکنولوژی حفاری با لیزر ۲۹ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.