پروژه ساختمانی ۱۰۲ صفحه

مقدمه ای بر برنامه ریزی وکنترل پروژه :
تاریخ تمدن بشر با تولید و یا به وجود آوردن چیزی همراه بوده و بی شک برای آنچه که می بایست ساخته شود، هرچند ساده، امور ساخت بصورت نظری در فکر طراح ، سازنده و صاحب کار برنامه ریزی می شده است.
اولین ملاحظات علمی برای دستیابی به روشهای برنامه ریزی، در اوایل قرن بیستم، توسط هنری گانت و فردریک تایلور به عمل آمده است. این دو دانشمند برای برنامه ریزی پروژه ها از یک نمودار که محور افقی آن نشان دهنده عامل زمان (تاریخ ها) و محور عمودی آن نشانگر فعالیتهای لازم در اجرای پروژه بود استفاده نمودند. این نمودارها که بعداً به نمودارهای گانت و نمودارهای میله ای مشهور شدند، از ساده ترین نمنودارها برای نشان دادن زمان های آغاز و پایان فعالیتها بوده، و هنوز در بسیاری از مؤسسات و سازمانها به عنوان تنها روش برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند. از اشکالات عمده نمودارهای گانت اسن است که ارتباط بین تاریخهای اجرای فعالیتهای پروژه، و ترتیب تقدم و تأخر بین آنها در این نمودارها بخوبی مشهود نیست.
بنابراین، در صورتی که در یک یا چند فعالیت تأخیری رخ بدهد، اثرات چنین
دیر کردهایی بر سایر فعالیت ها و در نتیجه بر تاریخ تکمیل پروژه براحتی قابل درک نمی باشد. شاید وجود همین نارسایی باعث شد که در حدود اواسط قرن بیستم، روشهای برنامه ریزی دیگری نیز ابداع شده و مورد استفاده قرار گیرند.
در سالهای دهه ۱۹۵۰، گروهی از دانشمندان علوم تحقیق در عملیات به فکر ایجاد روشهای کاملتری برای برنامه ریزی پروژه ها افتادند . اولین گروهی که نتایج قابل قبولی را از کارهای خود ارائه داد، وابسته به هیأت مرکزی تولید انرژی الکتریکی در انگلیس بود. این گروه تکنیکی را با عنوان طولانی ترین مسیر غیر قابل کاهش رویدادها، برای اجرای پروژه تعمیرات اساسی یک نیروگاه برق ابداع نمود. این روش که بعدها بنام تکنیک اصلی نامیده شد، در حد قابل قبولی کارآ و مفید بوده و دارای تشابه زیادی به روشهای CPM و PERT بود ، ولی این روش هرگز به صورت رسمی چاپ و منتشر نشد. تقریباً همزمان با این رویداد، شرکت تولیدی دوپان یک گروه تحقیقاتی را مأمور بررسی کاربردهای روشهای جدید مدیریت در امور مهندسی شرکت نمود. در سال ۱۹۵۷ مرکز پژوهشهای علمی شرکت «یونی واک» به سرپرستی دکتر
« جان ماچ لی» ، برای ادامه این تحقیقات به شرکت «دوان» پیوست و همراه با آنها مهندس «کلی» از شرکت رمینگتون نیز به تیم پژوهشی دوپان و یونی واک ملحق گردید. سرپرستی گروه دوپان با شخصی بنا «واکر» بود. نتیجه کار این گروه، ابداع روش مسیر بحرانی (CPM) بود. این روش برای اواین بار در پروژه ساخت یک کارخانه برای شرکت دوپان، با سرمایه ای حدود ده میلیون دلار بکار گرفته شد. دومین کاربرد روش CPM ، در پروژه تعمیرات اساسی یکی دیگر از کارخانجات دوپان بود. در اجرای پروژه تعمیرات کاساسی در این کارخانه گه دارای سیستم تولیدی پیوسته بود، لازم بود که در طول اجرای پروژه ، تولید کارخانه متوقف شود و بنابراین هرگونه اقدام و ابتکاری که می توانست در کاهش زمان تعمیرات مؤثر باشد، کمک مهمی به امر تولید و اقتصاد شرکت می نمود. کار تعمیرات اساسی در این کارخانه در گذشته چندین بار با متوسط زمان رکود (توقف کارخانه) حدود ۱۲۵ ساعت در صورت گرفته بود. با کاربرد روش CPM ، زمان کل تعمیرات (رکود تولید) از متوسط ۱۲۵ ساعت به ۹۳ ساعت کاش یافت و در دوره های بعدی این زمان به ۷۴ ساعت رسید .

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱
تعریف پروژه ۶
سازمان یک پروژه ۷
مفهوم مدیریت پروژه ۹
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۶
معرفی شبکه های CPM ، PERT ، GERT ۱۹
مزایای کاربرد روش های برنامه ریزی شبکه ۲۲
ساختار شبکه ۲۴
تعاریف و واژه های مربوط به شبکه ۳۱
قوانین مربوط به رسم شبکه های بحرانی ۳۵
سایر اطلاعات در رسم شبکه ۳۹
برآورد مدت اجرای فعالیتهای پروژه ۴۰
قوانین مورفی ۴۳
براورد اجرای عادی ۴۶
برآورد مدت اجرای پروژه ۴۷
مدت اجرای پروژه ۴۸
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم پروژه ۵۰
اهمیت رابطه زمان – هزینه پروژه ۵۲
راه های کاهش مدت اجرای پروژه ۵۵
برنامه ریزی و تخصیص منابع ۵۸
ضرورت و مفهوم نظارت و هدفهای آن ۶۳
نمودار گانت و شبکه های دارای مقیاس زمان ۶۶
کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها ۶۹
معرفی Microsoft Project ۷۱
عملکرد MSP در یک پروژه ۷۲
فصل دوم : برنامه ریزی و کنترل پروژه در مهندسی و ساختمان
تاریخچه امور مهندسی و ساختمان ۹۵
انواع قراردادهای فنی و ساختمانی ۹۶
حدود کار ۹۹
مدت اجرای کار ۹۸
کارهای عمومی و تسهیلات ۹۸
کارهای اجرایی پروژه ( بخش سیویل ) ۱۰۰
کارهای تأسیساتی مکانیک آب ، فاضلاب ۱۰۲
کارهای اجرای برق ۱۰۲
فصل سوم : نمودارها و شبکه ها
جدول فعالیت ها ۱۰۳
WBS ۱۰۳
نمودار پیشرفت ، ۱۰۴
نمودار گانت ۱۰۹

 

نوشته پروژه ساختمانی ۱۰۲ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.