بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر سلامت روان فرزندان

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : ۸۲

بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر سلامت روان فرزندان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سلامت روان و ابعاد آن در بین افراد با والدینی با طلاق و بدون طلاق عاطفی انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل۷۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه بهمراه والدینشان می باشند که که از طریق هماهنگی با آموزش و پرورش منطقه ۴ کرج انجام گرفت. نمونه مورد بررسی به صورت تصادفی و نمونه در دسترس انتخاب گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی به عنوان مبناء عشق و علاقه والدین به یکدیگر و بر اساس میانگین والدین به دو گروه با طلاق عاطفی و بدون طلاق عاطفی انتخاب شدندو پرسش نامه سلامت روان GHO می باشد. نتایج آزمونT مستقل نشان داد که فرزندانی که والدینشان طلاق عاطفی نسبت به یکدیگر دارند دارای میزان افسردگی و کنش اجتماعی منفی تری نسبت به افراد با والدینی بدون طلاق عاطفی می باشند و این اختلاف در سطح ۱ درصد برای میزان افسردگی و ۵ درصد برای کنش اجتماعی معنی دار می باشد . همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که در کل میزان سلامت روان افراد با والدین با طلاق عاطفی کمتر از همتایان آنها می باشند که دارای والدینی بدون طلاق عاطفی می باشند.
کلید واژه ها: طلاق عاطفی، سلامت روان

.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ت‌
مقدمه ۲
بیانمساله ۳
اهمیتوضرورت ۵
اهدافتحقیق: ۵
فرضیههایتحقیق ۶
متغیرهایتحقیق ۷
تعاریفنظریوعملیاتی ۷
پیشینهموضوع ۱۲
طلاقعاطفی ۱۲
نظریهسیستمیکیفیتزناشوییمارکز ۱۲
نظریهمثلثعشقاسترنبرگ ۱۳
نظریۀنظمخردچلبی ۱۴
شرایطعلیطلاقعاطفی ۱۶
وجوداختلافاتوعدمتفاهمدرروابطزنوشوهر ۲۵
آمارطلاقعاطفی ۲۵
سلامتروان ۳۱
مبانینظریسلامتروانی ۳۴
نظریهفروید ۳۴
نظریهموری ۳۵
نظریهآدلر ۳۵
نظریهفروم ۳۶
نظریهمزلو ۳۶
نظریهاسکینر ۳۶
نظریهکارلیونگ ۳۷
افرادسالمازنظرروانی ۳۸
نظریهاسلام ۴۰
اهمیتسلامتروان ۴۱
الف- عواملزیستی: ۴۳
ب- عواملعاطفیوروانی: ۴۳
ج- عواملاجتماعی: ۴۳
مقدمه ۵۰
روشتحقیق ۵۰
جامعهآماری ۵۰
تعیینحجمنمونهوروشنمونهگیری ۵۱
نحوهجمعآوریاطلاعاتوابزارتحقیق ۵۱
پایاییپرسشنامهسلامتروان ۵۲
روشنمرهگذاریسوالاتسلامتروان ۵۲
پرسشنامهرضایتزناشوییاینریچ ۵۳
رواییواعتبارپرسشنامهدرایران ۵۴
روشارائهونمرهگذاریپرسشنامه ۵۵
روشتجزیهوتحلیلدادهها ۵۵
تجزیهوتحلیلدادهها: ۵۷
الف ) بخشتوصیفی ۵۷
بخشاستنباطی ۶۵
نتایجتحقیق ۷۱
جمعبندیتحقیقاتانجامشده ۷۴
پیشنهادات ۷۴
محدودیتها ۷۵
منابع ۷۶
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
صاحب نظران معتقند خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد (شرفی، ۱۳۸۳). روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده شکل می گیرد و هراندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است (اعزازی، ۱۳۸۷). هیچ جامعه ای بدون داشتن خانواده های سالم نمی تواند ادعای سلامت کند و هیچ یک از آسیب های اجتماعی بی تأثیر از خانواده پدید نیامده اند (ساروخانی، ۱۳۷۵). یکی از مهمترین آسیب های خانوادگی طلاق است، اما آمار رسمی طلاق بطور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طلاق های عاطفی اختصاص دارد، یعنی به زندگی های خاموش و خانواده های توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی می کنند ولی تقاضای طلاق قانونی نمی کنند (بخارایی، ۱۳۸۶)؛ در واقع برخی ازدواج ها که با طلاق پایان نمی یابند، به ازدواج های توخالی تبدیل می شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش می روند و زمان را سپری می کنند (استیل و کید ، ۱۳۸۸).
پل بوهانان طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر رابطۀ زناشویی رو به زوالی می داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود (بوهانان، ۱۹۷۰، به نقل از اولسن و دفراین ، ۲۰۰۶). زن و شوهر اگرچه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین رفته است. طلاق عاطفی به عنوان انتخابی نفتر انگیز بین تسلیم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود تجربه می شود، که در آن هر یک از زن و شوهر، به دلیل احساس غمگینی و ناامیدی، دیگری را آزار می دهد (بوهانان، ۱۹۷۰، به نقل از اسکانزونی ، ۱۹۸۸). طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛ همسران به جای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند، و هریک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند (بوهانان، ۱۹۷۰، به نقل از لاور و لاور ، ۲۰۰۷).
بیان مساله
طلاق عاطفی، فاصله عاطفی مشخص و آشکار میان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند، هرچند یکی از آنها ممکن است این ناپختگی را تأیید کند و دیگری با ابراز اعمال مسئولانه مفرط، چنین چیزی را انکار کند (گلدنبرگ و گلبدنبرگ ، ۱۳۸۷). اگرچه به نظر می رسد که ازدواج شکل و محتوایی از صمیمیت دارد، اما طلاق عاطفی ممکن است در رابطه ای به وجود آید که در آن تفاوت های آشکار کمی وجود دارد و همسران به راحتی در کنار هم زندگی می کنند، اما در احساسات شخصی یکدیگر شریک نیستند. از سوی دیگر، طلاق عاطفی، رابطه ای را توصیف می کند که در آن همسران در محیط های اجتماعی، خوب و صمیمی به نظر می رسند، ولی در خلوت قادر به تحمل یکدیگر نیستند (تبریزی و همکاران، ۱۳۸۵). بنابراین در طلاق عاطفی، زوجین فقط زیر یک سقف زندگی می کنند؛ در حالی که ارتباطات بین آنها کاملاً قطع شده یا بدون میل و رضایت است (محمدی، ۱۳۸۳).

 

منابع
۱٫    استیل، لیز، و کید، وارن. (۱۳۸۸). جامعه شناسی مهارتی خانواده (فریبا سیدان و افسانه کمالی، مترجم). تهران انتشارات دانشگاه الزهرا (س). (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۲۰۰۱)
۲٫    اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (۱۳۸۵) اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۳٫    اعزازی، شهلا (۱۳۸۷) جامعه شناسی خانواده، تهران روشنگران و مطالعات زنان.
۴٫    افروز، غلامعلی (۱۳۸۹) روان شناسی رابطه ها، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
۵٫    بخارایی، احمد (۱۳۸۶) جامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران (طلاق عاطفی)، تهران پژواک جامعه.
۶٫    تبریزی، مصطفی و همکاران (۱۳۸۵) فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی، تهران فراروان.
۷٫    چلبی، مسعود (۱۳۷۵). جامعه شناشی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران نی.
۸٫    ساروخانی، باقر (۱۳۷۵) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: سروش.
۹٫    شرفی، محمدرضا (۱۳۸۳) خانوادۀ معتدل، تهران انجمن اولیاء و مربیان.
۱۰٫    فرهنگی، علی اکبر (۱۳۷۹) ارتباطات انسانی، جلد اول، تهران خدمات فرهنگی رسا.
۱۱٫    فلیک، اووه (۱۳۸۷) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران نشر نی.
۱۲٫    گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (۱۳۸۷) خانواده درمانی ، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براوتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند، تهران روان.
۱۳٫    محمدی، زهرا (۱۳۸۳) بررسی آسیب های احتماعی زنان در دهه ۱۳۷۰ ۱۳۸۰، تهران روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
۱۴٫    Laur, Robert H., &Laur, Jeanette C. (2007) Marriage & family: the Quest for intimacy, new York: McGraw Hill.
۱۵٫    Marks, Stephen R. (1989) “Toward systems theory of marital quality”. Journal of marriage and the family, 51, pp 15-26.
۱۶٫    Olson , David H., &Defrain, John (2006) marriage and families, New York: McGraw Hill.
۱۷٫    Scanzoni, John &Scanzoni, Letha Dason (1988) Men, Women /and Change: a sociology of marriage and family, New York: McGraw Hill.

نوشته بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر سلامت روان فرزندان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.