پاکسازی خاکهای آلوده به گازوئیل (بنزین) بوسیله ی شوینده های آنیونی

پاکسازی خاکهای آلوده به گازوئیل (بنزین) بوسیله ی شوینده های آنیونی

 

پروژه پاکسازی خاکهای آلوده به گازوئیل (بنزین) بوسیله ی شوینده های آنیونی

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

 

مقدمه :  بررسی شوینده های آنیونی و آلودگی های هیدروکربنی
دترجنت
اصطلاح دترجنت ها، به انواع زیادی ازمواد تمیزکننده اطلاق می شود که، درآب تولید کف می نمایند وبرای زدودن چرک از روی اشیاء بکارمی رود.اجزاء متشکله دترجنت ها شامل : سورفاکتانت ۳۰% – ۱۰%، مواد سازنده ۷۰%، سیلیکات های سدیم ( ضدخورندگی )، آمین ها ( تثبیت کننده کف) ، کربوکسی متیل سلولز( معلق کننده چرک) ، سولفات سدیم( پرکننده) است. عناصرفعال کننده سطوح، مولکولهای آمفیفاتیکی هستند که این مولکولها مشتمل بریک واحد غیرقطبی ( آبگریز یا هیدرو فوبیک) ویک واحد قطبی ( آبدوست یا هیدروفیلیک) هستند. طبقه بندی کلی عناصر فعال کننده سطح که مبتنی بر طبیعت گروه هیدروفیلیکی است، عبارتند از:

۱- سورفاکتانت های آنیونی

۲- سورفاکتانت های کاتیونی

۳- مواد فعال در سطح آمفوتریک

۴- سورفاکتانت های غیر یونی ( اتوکسیلاتی)

۵- سورفاکتانت های پلیمری

مواد سازنده : سازنده ها، بامواد ایجادکننده سختی آب، پیوند یافته و به محلول پاک کننده ها، خاصیت قلیائی می بخشد وعملکرد سورفاکتانت موجود درماده پاک کننده رابه نحو چشمگیری اصلاح می کند .براساس خصوصیات قطب هیدورفیل دترجنتها به ۳ گروه تقسیم می شوند:

۱- دترجنتهای آنیونی

۲- دترجنتهای کاتیونی

۳- دترجنتهای خنثی
شوینده ها براساس مواد فعال سطحی به دودسته سخت ونرم تقسیم می شوند که شوینده های نرم شامل LABSیا الکیل بنزن سولفونات خطی هستند که تجزیه پذیر می باشد. شوینده های سخت که شامل ABS یا الکیل بنزن سولفونات شاخه ای می باشند از این گروه می توان به مشهورترین عامل دودسیل بنزین سولفونات سیدم اشاره کرد که به دلیل داشتن شاخه فرعی درمحیط زیست تجزیه نمی شود وسبب آلودگی محیط زیست می گردد .
درکشورهای پیشرفته با ارتقاء بهداشت و پاکیزه تر شدن محیط زندگی، بدون تردید مصرف پاک کننده ها افزایش یافته ولزوما” با رعایت جنبه های اقتصادی همراه شده است . برای ترسیم آینده ای که حتی الامکان کمتر دچار خطا واشتباه باشد نگرشی برروند تولید محصولات، تغییرات فرمولاسیون و مصرف مواد اولیه مختلف درسطح جهان ضروری است. به طورکلی درکشورهای پیشرفته وضعیت شوینده ها متاثراز تغییراتی درفرمولاسیون ومصرف مواد اولیه مختلف درسطح جهان ضروری است. به طورکلی درکشورهای پیشرفته وضعیت شوینده ها متاثر از تغییراتی درفرمولاسیون محصولات بوده است مثل تمایل به تولید محصولات عاری ازفسفات ویا تمایل به ساخت پودرهای سنگین وغیره .

دترجنت ها ازنظر قابلیت تجزیه بیولوژیکی به دودسته تقسیم شده اند :

۱- دترجنت های نرم مانند الکیل سولفات ها، استرها وآمیدها که دراثر تصفیه بیولوژیکی فاضلاب تجزیه می شوند وایجاد اشکال نمی کنند وحتی به عنوان مواد مغذی برای رشد باکتری ها مورد استفاده قرارمیگرند ودرمقابل اکسایش بیوشیمیایی ازخود مقاومت زیادی نشان نمی دهند.
۲- دترجنت های سخت مانند الکیل بنزن سولفونات شاخه ای (ABS) البته ABS قابل تجزیه است ولی سرعت تجزیه بیولوژیکی آن بسیار پایین است ) والکیل فنوکسی پلی اتیلن گلیکول که نه به عنوان ماده مغذی توسط باکتری ها مصرف می شوند ونه دراکسایش بیوشیمیایی تجزیه می شوند وبه صورت دست نخورده باقی می مانند؛ به این ترتیب با چسبیدن میکروارگانیسم ها به طورهمزمان به دو اتم کربن زنجیره های جانبی با وجود داشتن کربن نوع سوم ( کربنی که فقط گروه های آلکیل به آن می چسبند)، فرآیند تجزیه بیولوژیکی این دترجنت ها متوقف می شود. الکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) از بزرگترین گروه سورفاکتانت های آنیونی است که درانواع دترجنت ها مورد استفاده قرارمیگرد وبا ۹۷-۹۹ % تجزیه به عنوان یک سورفاکتانت با قابلیت تجزیه بیولوژیکی درنظرگرفته شده است .

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : بررسی شوینده ها آنیونی و آلودگی های هیدروکربنی ۱
اثرات زیست محیطی شوینده ها و راهکارهای مقابله با آن ۴
آلودگی نفتی ۱۳
معرفی سورفکتانت ۱۸
تاریخچه تولید سورفکتانت ۲۲
( Anionic Surfactants )سور فکتانتهای آنیونی
۲۵
بررسی بازدهی سورفکتانتهای مختلف در حذف نفت خام از خاک آلوده
۳۴
خاکشویی
۳۴
تحلیل آنالیز کروماتوگرافی گازی ۳۷
آنالیز GC خاک آلوده شستشو داده شده
۳۷
آنالیز GC/MS هیدروکربنهای آروماتیک و آلیفاتیک
۳۹
بررسی عوامل موثر بر عملکرد مواد فعال سطحی (سورفکتانت) در کاهش آلودگی های نفتی
۴۰
پاکسازی گازوئیل از خاک توسط شوینده های آنیونی ۴۵
نتیجه گیری ۷۰
پیشنهادات و اظهار نظر ۷۱
منابع ۷۲

نوشته پاکسازی خاکهای آلوده به گازوئیل (بنزین) بوسیله ی شوینده های آنیونی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.