پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی

 

دانلود رایگان پروژه

چکیده:

همزمان با شروع قرن ۲۱ دستیابی به موفقیت و بقا سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی از ظهور عصر سازمان جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. این وضعیت موجب بازنگری اساسی در اولویتهای سازمان ، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشها شده است. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در بانک ملی شهرستان زاهدان صورت گرفته است که از دسته پژوهش های کاربردی، توصیفی-  میدانی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان  بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایا (آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری سازمانی برابر ۰٫۸۱۲ و برای پرسشنامه چابکی سازمانی برابر ۰٫۸۶۵) استفاده گردیده است. برای تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که افزایش در هریک از شاخص های یادگیری سازمانی منجر به افزایش چابکی در بانک ملی شهرستان زاهدان می گردد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق:
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷٫   روش شناسی تحقیق
۱-۸٫   روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۹٫   جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۱۰٫ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۱٫ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۲ تعاریف متغیر های تحقیق:
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: یادگیری سازمانی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مفهوم یادگیری
۲-۳- مفهوم یادگیری سازمانی و اشکال یادگیری سازمانی:
۱- یادگیری برای بقاء:
۲- یادگیری انطباقی
۳- یادگیری تعمیمی(مولد)
شکل ۲-۱- روشهای مورد استفاده در حالتهای مختلف یادگیری
یادگیری الگو پذیری
۲-۴- پیشینه یادگیری سازمانی:
ویژگیهای سازمان یادگیرنده از نظر پیترسنج
۲-۷- ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده
۲-۸- مقایسه نظام اداری سنتی ونظام اداری یادگیرنده
۲-۹- سازمانهای یادگیرنده ویادگیری سازمانی
۲-۱۰- موانع موجود بر سر ایجاد سازمانهای یادگیرنده
موانع زیربنایی
۱-۱- موانع فرهنگی:
۱-۲-مقاومت مدیران
۱ -۳- عملکرد مداری وفقدان زمان یادگیری
۱-۴- محیط انحصاری وغیر رقابتی
۵- سیاسی بودن محیط درون سازمان
۲-۱۱- مدلهای قابلیت یادگیری سازمانی:
۲-۱۱-۱- مدل کرایتنر وهمکاران
۲-۱۱-۲- مدل هیت
۲-۱۱-۳-مدل توماس
۲-۱۱-۴-مدل یادگیری سازمانی«دنتون»۱
۲-۱۱-۵- مدل مارکوات
بخش دوم: چابکی سازمانی
۲-۱۶٫ بخش دوم: چابکی سازمانی
۲-۱۶-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۱۶-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۱۶-۳٫ تعاریف چابکی(سازمانی)
۲-۱۶-۴٫ انواع چابکی و  ویژگی های آنها
۲-۱۶-۵٫ بنگاه یا سازمان چابک
۲-۱۶-۶٫ اصول طراحی سازمان چابک
۲-۱۶-۷٫ دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
الف) مدل جکسون و یوهانسون :
ب) مدل بوتانی :
ج) مدل چابکی گلدمن، نایجل و پریس :
د)  مدل سنجش چابکی از نظر ریک داو :
ه) مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ :
و) مدل دستیابی به چابکی :
ز) مدل ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین :
۲-۱۷) پیشینه تحقیق
۲-۱۷-۱) تحقیقات داخل کشور
۲-۱۷-۲) تحقیقات خارج از کشور
مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳  جامعه و نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
۳-۴ روش و  ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱  مطالعات کتابخانهای
۳-۴-۳-روایی ابزار سنجش
۳-۴-۴- پایایی ابزار سنجش
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵-۱-آمار توصیفی
۳-۵-۲-آمار استنباطی
۳-۷- خلاصه فصل سوم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون توصیفی برای متغیر های تحقیق
۴-۳-۲٫ آزمون نرمال بودن متغیرها
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ مقدمه:
۵-۱٫ بحث
۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه ها
۵-۲٫ پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱٫ پیشنهادات برای محققین آتی
۵-۵٫ محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه چابکی سازمانی

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.